PROMENY BYDLENI KOMPLEXNÍ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ ,,BYDLETE V POHODLÍ A STAROSTI NECHEJTE NA NÁS“

POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

„Pojistka se vztahuje na vše kromě toho, co se doopravdy stane.“ (Murphy)

Co je vlastně pojištění a k čemu slouží?

Pojištění je smlouva mezi pojistitelem (pojišťovnou) a pojistníkem (SVJ, BD, jiná FO nebo PO), která slouží ke krytí nahodilých událostí, jež mohou nastat.

Podle zákona č. 89/2014 Sb., Občanský zákoník, § 2758, odst.1

Pojistnou smlouvou se pojistitel (pojišťovna) zavazuje vůči pojistníkovi (SVJ, BD) poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník (SVJ, BD) se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

Pojistné podmínky

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky, které má každá pojišťovna (pojišťovací zprostředkovatel) povinnost předat klientovi. Pojistné podmínky jsou jakási příručka dané pojišťovny, která obsahuje podmínky pro vznik, zánik a trvání pojištění v souladu s příslušnými zákony a směrnicemi dané pojišťovny.

V pojistných podmínkách je potřeba se umět vyznat a pochopit význam jednotlivých ustanovení. Pokud nejste vyloženě zkušení v oblasti financí a pojišťovnictví, může být orientace v pojistných podmínkách komplikovaná, a ne vždy ji musíte správně pochopit. Je tedy lepší poradit se s odborníkem.

Pojistný zprostředkovatel

V České republice působí několik desítek pojišťoven, které nabízí své služby prostřednictvím svých zaměstnanců, pojišťovacích zprostředkovatelů, pojišťovacích agentů, makléřů.

Každá z těchto osob je povinna prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí získání všeobecných a odborných znalostí nezbytných pro výkon jeho činnosti. Na požádání je povinna předložit klientovi osvědčení o svém zápisu do registru.

Stejně tak jsou pojišťovací zprostředkovatelé povinni na žádost klienta sdělit způsoby svého odměňování (provize z uzavřené smlouvy).

Registr vede Česká národní banka, a i vy sami si můžete zkontrolovat, zda osoba, se kterou jednáte, je skutečně oprávněná k provozování zprostředkovatelské činnosti, a to na internetových stránkách České národní banky:

www.cnb.cz – seznam pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí

Vznik pojistné smlouvy

Pojistnou smlouvu lze uzavřít na:

  • Dobu určitou – je vymezen den počátku pojištění i den zániku pojištění (od 1.1.2019 – 31.12.2019)
  • Dobu neurčitou – je vymezen pouze den počátku pojištění (od 1.1.2019 – dále)

Kdo uzavírá pojistnou smlouvu?

Uzavření pojistné smlouvy není sice u bytového domu povinnost stanovená zákonem, ale za vzniklou škodu odpovídá statutární orgán, protože prokazatelně nejednal s péčí řádného hospodáře:

  • 159 zákona č.89/2014 Sb. Občanský zákoník

Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Statutární orgány za vzniklé škody, které způsobí porušením péče řádného hospodáře, odpovídají celým svým majetkem!!!

  • 159 zákona č.89/2014 Sb. Občanský zákoník

Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

 1. Společenství vlastníků jednotek

Pojistitel (ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu) je v tomto případě společenství vlastníků.

Pojištěný (ten na jehož majetek, odpovědnost za újmu, případně jiné pojištěním chráněné hodnoty se pojištění vztahuje) jsou všichni vlastníci.

O uzavření pojistné smlouvy rozhoduje statutární orgán nebo shromáždění, podle toho, co je uvedeno ve stanovách, v případě, že toto ve stanovách upraveno není, tak rozhoduje statutární orgán.

Pojistnou smlouvu podepisuje statutární orgán, dle podmínek stanovených ve stanovách a v obchodním rejstříku (podepisuje statutární orgán, který má platné funkční období!)

  • 10 nařízení vlády č.366/2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, odstavec 1, bod c)

 Pro účely správy domu a pozemku je osoba odpovědná za správu domu a pozemku oprávněna sjednávat smlouvy týkající se zejména pojištění domu,

  • 1206 zákona č.89/2014 Sb. Občanský zákoník

Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

 2. Bytové družstvo

Pojistitel (tedy ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu) je v tomto případě bytové družstvo.

Pojištěný (ten na jehož majetek, odpovědnost za újmu, případně jiné pojištěním chráněné hodnoty se pojištění vztahuje) je bytové družstvo.

O uzavření pojistné smlouvy rozhoduje statutární orgán nebo členská schůze, podle toho, co je uvedeno ve stanovách, v případě, že toto ve stanovách upraveno není, tak rozhoduje statutární orgán.

  • 644 zákona č. 90/2014 Sb. Zákon o obchodních korporacích a družstvech

(1) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů.

  • 645 zákona č. 90/2014 Sb. Zákon o obchodních korporacích a družstvech

Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů.

Pojistnou smlouvu podepisuje statutární orgán, dle podmínek stanovených ve stanovách a v obchodním rejstříku (podepisuje statutární orgán, který má platné funkční období!).

 Více informací o pojištění bytových domů se dozvíte na stránkách www.pro100r.cz